Jaarthema: Op Doorreis

463 0
463 0

Het thema van VEG voor dit werkjaar is ‘Op doorreis’.

We zijn maar tijdelijk op deze aarde. Jakobus vergelijkt ons leven met een damp, die komt en verdwijnt (Jak. 4: 14). Toch leven we dikwijls alsof we hier altijd zullen blijven. We zijn echter op doorreis. 

In Hebreeën 11 lezen we over de geloofsgetuigen uit het Oude Testament. In vers 13 staat dan dat ze wisten dat ze vreemdelingen en bijwoners (‘gasten’ – NBV vertaling) op aarde waren. Deze geloofshelden beseften dat ze op doorreis waren naar een hemels vaderland (vers 16). Ook wij als christenen zijn op doorreis naar datzelfde eeuwige vaderland. We mogen uitzien naar een geweldige ontmoeting met onze Verlosser en Heer en dat in hemelse heerlijkheid! Eeuwig bij Hem leven, wat een fantastisch vooruitzicht!

Tegelijk zegt Jezus in het hogepriesterlijk gebed dat het eeuwige leven nu reeds op aarde begint! 

‘En dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die U gezonden hebt’ (Joh:17:3)

Het eeuwige leven is dus niet iets dat pas start na dit aardse leven. Nee, het begint nu al en Paulus stimuleert ons daarom in Filippenzen 3 om tijdens onze tijd op aarde er alles aan te doen om de Heer Jezus te kennen en diep verbonden te zijn met Hem. In vers 10 zegt hij: 

‘…opdat ik Hem mag kennen en de kracht van Zijn opstanding…’

Dat is de bedoeling van onze doorreis op aarde: groeien in het leren kennen van Jezus. Bid dat de Heilige Geest het verlangen in je bewerkt om Hem elke dag te zoeken, zodat je meer en meer de kracht van Zijn opstanding mag ervaren in je leven van elke dag. We lezen in datzelfde hoofdstuk dat Paulus zijn eerdere godsdienstigheid en alles wat hij zelf had verwezenlijkt aan de kant schuift: ‘Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus’ wil als schade beschouwd… En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen.’ (Kol. 3:7-8). Ook wij worden opgeroepen om onze eigen wegen en inzichten opzij te zetten zodat we ons kunnen laten vullen met Gods gedachten en wegen, die hoger zijn dan onze eigen gedachten en wegen (Jes. 55:9). Hoe kunnen we die vervulling beter krijgen dan door ons telkens te vullen met Gods Woord: 

‘Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid…’ (Kol. 3:16).

Verlang je ook naar het gevuld zijn met Gods gedachten en wegen door het woord van Christus rijkelijk in je te laten wonen? 

Voor welke keuzes sta jij in deze fase op je doorreis?

Moge God ons de genade geven om dicht met Hem verbonden te blijven om zo vanuit Hem te leven, terwijl we op doorreis zijn. 

In dit artikel